Resource Center

资源中心

Rosco 产品的工具和信息中心

DMG MAXI Data Sheet

DMG SL1 Data Sheet

DMG MINI Data Sheet

Chroma Key Green Flame Retardant Certificate

Natural Muslin Flame Retardant Certificate

Rosco Duètte Spec Sheet

P7200 IR Pass Data Sheet

DMG DASH Insert Kit

DMG Lighting Sales Sheet

DMG LION Data Sheet

DMG DASH Data Sheet

DMG DASH Octa Kit Data Sheet

Image Spot® HO Specification Language

Chroma Floor Data Sheet - 2M

ChromaDrop & ChromaFly Data Sheet